شرایط اختصاصی داوطلبان آزمون دستیاری

شرایط اختصاصی داوطلبان شرکت کننده در پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی (سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲) اعلام شد.   به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این شرایط پزشکان عمومی یا دانشجویان سال آخر پزشکی عمومی (مشروط به فراغت از تحصیل حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲) که حائز یکی از شرایط زیر باشند، مجاز به شرکت […]

بیشتر بخوانید