1.    روشهای مطالعه ریاضیات    
  2.    متفاوت در آموزش   
  3.    متمایز در یادگیری   
  4.    تقویت استعداد   
  5.    نکته های طلایی   
  6.    بکارگیری روش های استاندارد   

آخرین خبرها

پذیرش طرح تحقیقاتی نخبگان جهت خدمت سربازی

نخبگان و استعداد های برتر، دانش آموختگان دوره های کارشناسی ارشد و دانشجویان و دانش آموختگان دوره های دکتری که مشمول انجام خدمت وطیفه عمومی بوده...

 

http://www.drmalekiedu.ir/images/image/148.jpg

 

 

واگذاری فعالیتهای تحقیقاتی به محققان مشمول در قبال کسرخدمت

نخبگان و استعداد های برتر، دانش آموختگان دوره های کارشناسی ارشد و دانشجویان و دانش آموختگان دوره های دکتری که مشمول انجام خدمت وطیفه عمومی بوده و ضمن دارا بودن کارنامک (رزومه) آموزشی و پژوهشی مطلوب دارای توانمندی علمی مناسب باشند، در صورت تمایل می توانند به روش های زیر، جهت اخذ فعالیت تحقیقاتی در قبال تمام یا بخشی از خدمت سربازی اقدام نمایند.

 

الف - نخبگان و استعداد های برتر

 دارندگان احکام نخبگی یا استعداد برتری از بنیاد ملی نخبگان با اخذ معرفی نامه از بنیاد مذکور و ارائه به بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح و معرفی به سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، با توجه به تخصص و رشته تحصیلی، به رده های تحقیقاتی ذیربط ناجا جهت بررسی توانمندی علمی و توافق انجام فعالیت تحقیقاتی معرفی شده و برابر مراحل زیر اقدامات لازم در مورد آنها انجام می گردد

 

۱- مراجعه حضوری به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا به همراه معرفی نامه ستاد کل و مدارک مورد نیاز

۲- تکمیل فرم مشخصات متقاضیان و تشکیل پرونده در مرکز امور نخبگان پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

۳- مصاحبه، توجیه، راهنمایی و سپردن تعهدات لازم

۴- معرفی به رده تحقیقاتی ذیربط جهت مذاکره برای اخذ فعالیت تحقیقاتی جایگزین کل خدمت از بین موضوعات نیازسنجی شده و مصوب سازمانی

۵- بررسی و تصویب توانمندی علمی مشمول، تصویب موضوع و تصویب طرح نامه(پروپزال) نهایی تحقیق در جلسه شورای پژوهشی

۶- اعلام مشخصات فعالیت تحقیقاتی پیشنهادی به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

۷- بررسی و تصویب واگذاری فعالیت تحقیقاتی و صدور مجوز بکارگیری توسط پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

۸- انجام مراحل مختلف فعالیت تحقیقاتی و ارائه گزارش های سه ماهه با میزان درصد پیشرفت فعالیت و اخذ و ارائه تاییدیه ناظر برای هر یک از گزارش های سه ماه

۹- دفاع از دستاورد فعالیت تحقیقاتی در جلسه شورای پژوهشی رده تحقیقاتی

۱۰- تایید دستاورد فعالیت و تایید اتمام کامل آن توسط اعضای شورای پژوهشی رده تحقیقاتی و درج در صورتجلسه شورای پژوهشی و اعلام به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

۱۱- بررسی دستاورد نهایی فعالیت تحقیقاتی در پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی و در صورت تایید، اعلام آن به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح جهت احتساب به عنوان جایگزین کل خدمت سربازی

 

ب- دانش آموختگان دوره های کارشناسی ارشد و دانشجویان و دانش آموختگان دوره های دکتری:

 

واجدین شرایط با ارائه مدرک تحصیلی و تصاویر اوراق هویتی خود و بدون هر گونه معرفی نامه با توجه به تخصص و رشته تحصیلی خود می توانند با توجه به تخصص خود بطور مستقیم به رده تحقیقاتی ذیربط جهت مذاکره برای اخذ فعالیت تحقیقاتی، مراجعه نمایند که برابر مراحل زیر اقدامات لازم در مورد آنها انجام خواهد گرفت :

 

۱-انتخاب موضوع فعالیت تحقیقاتی از بین موضوعات نیازسنجی شده و مصوب سازمانی

۲- تهیه و ارائه طرح نامه (پروپزال) اولیه تحقیق برابر قواره مصوب سازمانی

۳-اخذ توافق کلی و اولیه رده تحقیقاتی در خصوص محتوای طرح نامه او

۴-تهیه و ارائه طرح نامه نهایی تحقی

۵- بررسی و تصویب توانمندی علمی مشمول، تصویب موضوع و طرح نامه نهایی تحقیق در جلسه شورای پژوهشی رده تحقیقاتی و اعلام به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی بررسی توسط سازمان و دعوت از مشمول برای مصاحبه و تشکیل پرونده

۶- مراجعه به سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، بر اساس دعوت به عمل آمده، به همراه مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه، تکمیل فرم اطلاعات فردی متقاضیان و تشکیل پرونده

۷- بررسی و تصویب واگذاری فعالیت تحقیقاتی و صدور مجوز بکارگیری

۸- انجام مراحل مختلف فعالیت تحقیقاتی و ارائه گزارش های سه ماهه با میزان درصد پیشرفت فعالیت و اخذ و ارائه تاییدیه ناظر برای هر یک از گزارش های سه ماه

۹- دفاع از دستاورد فعالیت تحقیقاتی در جلسه شورای پژوهشی رده تحقیقاتی

۱۰- تایید دستاورد فعالیت و تایید اتمام کامل آن توسط اعضای شورای پژوهشی رده تحقیقاتی و درج در صورتجلسه شورای پژوهشی و اعلام به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

۱۱- بررسی دستاورد نهایی فعالیت تحقیقاتی در پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی و در صورت تایید، اعلام آن به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح جهت احتساب به عنوان بخشی از خدمت سربازی

 

http://www.drmalekiedu.ir/images/image/147.jpg

 

منبع : سایت پلیس