1.    روشهای مطالعه ریاضیات    
  2.    متفاوت در آموزش   
  3.    متمایز در یادگیری   
  4.    تقویت استعداد   
  5.    نکته های طلایی   
  6.    بکارگیری روش های استاندارد   

دکتر عاطفه فروتنی

 

نام و نام خانوادگی : دکتر عاطفه فروتنی

رشته تحصیلی: دکترای دندانپزشکی، دانشگاه تبریز. با رتبه ۸۶ تجربی

 

با کمک گیری از روش های نوین مطالعه دریچه ی نویی از زیست شناسی برایم گشوده شد .در واقع آموختم که مفید مطالعه کنم و جملات ساده کتاب را از چند جنبه از نظر بگذرانم ،در واقع موفقیت خود را مدیون روش های علمی و نوین مطالعه هستم.