1.    روشهای مطالعه ریاضیات    
  2.    متفاوت در آموزش   
  3.    متمایز در یادگیری   
  4.    تقویت استعداد   
  5.    نکته های طلایی   
  6.    بکارگیری روش های استاندارد   

شیما امامی

نام و نام خانوادگی : شیما امامی

رشته تحصیلی: پزشکی - تبریز