شیما امامی

نام و نام خانوادگی : شیما امامی

رشته تحصیلی: پزشکی - تبریز