معاونت آموزشی وزارت بهداشت میزان وثیقه برای خروج از کشور دانشجویان دکتری حرفه‌ای پزشکی دندانپزشکی و داروسازی و دانشجویان کارشناسی علوم پزشکی را ابلاغ کرد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت در نامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی میزان وثیقه برای خروج از کشور دانشجویان دکتری حرفه‌ای پزشکی دندانپزشکی و داروسازی و دانشجویان کارشناسی علوم پزشکی را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: «مطابق ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی تبصره ماده ۷ موضوع لایحه قانون اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، در صورتی که افراد بخواهند قبل از پایان خدمات مذکور در ماده ۱ آیین نامه و بدون پرداخت هزینه های تحصیلی و کمک های دریافتی جهت ادامه تحصیل به صورت موقت به خارج عزیمت کنند، باید با تنظیم تعهد نامه رسمی و ضمانت شخصی دیگری با سپردن وثیقه ملکی یا ضمانت بانکی تعهد کنند که پس از انقضاء مدت معین به ایران مراجعه کنند.

میزان وثیقه برای خروج از کشور دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد

با توجه به این موضوع امکان خروج از کشور دانشجویان در کلیه مراحل تحصیل با رعایت ضوابط فوق الذکر به شرح جدول ذیل قابل اجرا است.

جدول وثیقه دانشجویان علوم پزشکی

ردیف رشته/ مقطع میزان وثیقه سالانه
۱ پزشکی/ دکتری حرفه ای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱۵۰ میلیون تومان)
۲ دندانپزشکی/ دکتری حرفه ای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱۵۰ میلیون تومان)
۳ داروسازی/ دکتری حرفه ای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱۵۰ میلیون تومان)
۴ کارشناسی ۶۰۰ میلیون ریال (۶۰ میلیون تومان)

میزان وثیقه مورد نیاز هر مقطع از طریق محاسبه تعداد سال های تحصیل در میزان وثیقه سالانه مربوطه آن تعیین می شود.

دیدگاهتان را بنویسید