مرکز سنجش آموزش پزشکی تغییرات زمان برگزاری آزمون را در چند آزمون کشوری اعلام کرد.

 

مرکز سنجش آموزش پزشکی تغییرات زمان برگزاری آزمون را در چند آزمون کشوری اعلام کرد.

بر اساس این تغییرات، زمان برگزاری آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۰) به ۱۵ تیر ۱۴۰۲، آزمون ملی دندانپزشکی (۱) و آزمون ارزشیابی / ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (۱) از ۱۲ مرداد به ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ تغییر کرد.

 

همچنین آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (دوره پانزدهم) از ۱۱ خرداد به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ تغییر کرده است و به این ترتیب مرحله دوم انفرادی آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور نیز در روزهای ۱۱ تا ۱۴ مهر ۱۴۰۲ برگزار می شود.

آزمون ارزیابی علمی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل در نوبت های ۲۶ مرداد و ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ نیز از تقویم آزمون های وزارت بهداشت حذف شده است.

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۴۰۲

ردیف آزمون تاریخ برگزاری آزمون
۱ آزمون دستیاری تخصصی پزشکی (دوره ۵۰) ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۳ آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ ۴ و ۵ خرداد ۱۴۰۲
۴ آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه‌ها ۲۵ خرداد ۱۴۰۲
۵ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۰) ۱۵ تیر ۱۴۰۲
۶ آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه‌های مجری) ۲۲ تیر ۱۴۰۲
۷ آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی ۲۹ تیر ۱۴۰۲
۸ آزمون ارتقا دستیاران دندانپزشکی ۲۹ تیر ۱۴۰۲
۹ آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی داروسازی (Ph.D) ۲۹ تیر ۱۴۰۲
۱۰ آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (دوره پانزدهم) ۳۱ تیر ۱۴۰۲
۱۱ آزمون ورودی تکمیلی علوم آزمایشگاهی ۱۲ مرداد ۱۴۰۲
۱۲ آزمون دوره آموزش عالی بهداشت عمومی (MPH) ۱۲ مرداد ۱۴۰۲
۱۳ آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری ۱۹ مرداد ۱۴۰۲
۱۴ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۲۶ مرداد ۱۴۰۲
۱۵ آزمون ملی دندانپزشکی (۱) ۲۶ مرداد ۱۴۰۲
۱۶ آزمون ارزشیابی / ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (۱) ۲۶ مرداد ۱۴۰۲
۱۷ آزمون ارزیابی علمی دانشجویان داروسازی متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل (۱) ۲۶ مرداد ۱۴۰۲
۱۸ آزمون پیش کارورزی و آزمون علوم پایه پزشکی ۲ شهریور ۱۴۰۲
۱۹ آزمون علوم پایه دندانپزشکی، آزمون جامع ۱۸۰ واحدی دوره دکتری عمومی داروسازی ۳ شهریور ۱۴۰۲
۲۰ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی دوره ۷۰) و (بورد فوق تخصصی دوره ۳۷) ۹ شهریور ۱۴۰۲
۲۱ مرحله دوم انفرادی آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ۱۱ تا ۱۴ مهر ۱۴۰۲
۲۲ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۱) ۲۰ مهر ۱۴۰۲
۲۳ آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی ۴ آبان ۱۴۰۲
۲۴ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۹ آذر ۱۴۰۲
۲۵ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۲۶ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۲) ۲۳ آذر ۱۴۰۲
۲۷ آزمون ملی دندانپزشکی (۲) ۱۴ دی ۱۴۰۲
۲۸ آزمون ارزشیابی / ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (۲) ۱۴ دی ۱۴۰۲
۲۹ آزمون ارزیابی علمی دانشجویان داروسازی متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل (۲) ۱۴ دی ۱۴۰۲
۳۰ آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره چهل و یکم) ۲۸ دی ۱۴۰۲
۳۱ آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری ۱۲ بهمن ۱۴۰۲
۳۲ آزمون جامع ۱۸۰ واحدی دوره دکتری عمومی داروسازی ۱۲ بهمن ۱۴۰۲
۳۳ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۴ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۳) ۲۶ بهمن ۱۴۰۲
۳۵ آزمون پیش کارورزی و آزمون علوم پایه پزشکی ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۶ آزمون علوم پایه دندانپزشکی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

مرکز سنجش آموزش پزشکی این تغییرات را نسبت به تقویم آزمون های منتشر شده در ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید