دانش آموختگان گروه علوم پزشکی که خدمت نظام وظیفه را با انجام پروژه تحقیقاتی انجام دهند و کارت پایان خدمت دریافت کنند، از انجام طرح دوره عمومی معاف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل منابع انسانی معاونت توسعه، مدیریت و منابع وزارت بهداشت در نامه ای خطاب به معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و سازمان های وابسته به وزارت بهداشت موضوع معافیت مشمولین سرباز نخبگی از انجام طرح دوره عمومی را اعلام کرد.

در این نامه آمده است: با عنایت به ماده ۳ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، «مدت خدمت دوره ضرورت و دوره احتیاط مشمولان این قانون که در حرف پزشکی انجام شوند از کل خدمت مقرر در این قانون کسر می شود.»

لازم به ذکر است در حال حاضر برخی از فارغ التحصیلان گروه علوم پزشکی حسب نامه معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، خدمت نظام وظیفه را با انجام پروژه های تحقیقاتی (به مدت ۱۴ تا ۲۱ ماه) به پایان می رسانند.

لذا در راستای تکریم و حمایت از استعدادهای برتر و نخبگان علمی کشور و همچنین ایجاد مشوق و انگیزه جهت ماندگاری آنان در کشور به استناد مصوبه کمیسیون موضوع مواد (۲) و (۳) آیین نامه اجرایی قانون اشاره

ه شده تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ مقرر شد:

«دانش آموختگان گروه علوم پزشکی که خدمت نظام وظیفه را با انجام پروژه تحقیقاتی انجام دهند و کارت پایان خدمت دریافت کنند، برای مابقی خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مازاد بر نیاز اعلام شوند.»

تصویر نامه مدیرکل منابع انسانی معاونت توسعه، مدیریت و منابع وزارت بهداشت

 

لازم به ذکر است صدور گواهی وضعیت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، منوط به ارائه کارت پایان خدمت و ارائه نامه از مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح بوده و امکان صدور گواهی در سامانه رشد فراهم شده است.

دیدگاهتان را بنویسید