نحوه پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی در چهلمین دوره آزمون دستیاری فوق تخصصی اعلام شد.

 

آزمون کتبی چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته های مصوب در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ به صورت متمرکز در شهر تهران برگزار خواهد شد.

داوطلبان واجد شرایط در چهلمین دوره آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی می توانند تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (آزاد، بومی و یا رزمنده) صرفاً یکی از رشته های فوق تخصصی را انتخاب و بر اساس مفاد راهنما ثبت نام کنند.

آزمون مرحله کتبی: با تاکید بر منابع آزمون اعلام شده در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir جهت کلیه رشته های فوق تخصصی که دارای رفرانس مشابه هستند(با توجه به رشته پیش نیاز در هر گروه آموزشی) صرفاً یک دفترچه سئوال به تفکیک گروه های آموزشی تهیه و در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

با توجه به رشته انتخابی داوطلب، سئوالات اختصاصی رشته فوق تخصصی مربوطه در مقایسه با سایر سئوالات دفترچه آزمون دارای ضریب به شرح زیر خواهد بود:

تعداد سئوالات اختصاصی تمامی رشته های فوق تخصصی در دفترچه سئوالات هر گروه آموزشی به صورت مساوی است.

رشته های آلرژی و ایمونولوژی بالینی، مراقبت های ویژه و روانپزشکی کودک و نوجوان با توجه به رفرانس اعلامی هرکدام به طور مجزا دارای دفترچه سئوالات با ضریب یکسان در تمامی سئوالات خواهند بود.

آزمون شفاهی: کلیه داوطلبانی که حدنصاب نمره کتبی تراز شده را کسب کند با رعایت کلیه مصوبات و مقررات مجاز به شرکت در آزمون شفاهی همین دوره هستند. آزمون شفاهی در کلیه رشته های فوق تخصصی به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های PMP و OSCE و مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود با رعایت سایر مقررات در هر رشته برگزار می شود.

نحوه پذرش در چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی

در این دوره از آزمون کلیه شرکت کنندگان اعم از مشمولین استفاده از مزایا سهمیه رزمندگان و ایثارگران، مشمولین پذیرش براساس شیوه نامه پذرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم و سایر متقاضان پذرش به صورت آزاد که در مرحله آزمون کتب موفق به کسب حدنصاب حداقل ۶۰ درصد نمره تراز شده آزمون مربوطه شده اند و با شرکت در آزمون شفاهی از بالاترین نمره کل تراز شده با رعایت مقررات آزمون و مندرجات دستورالعمل مورد پذرش قرار خواهند گرفت.

جهت شرکت در مراحل پذرش، هر داوطلب علاوه بر کسب حد نصاب ۶۰ درصد نمره تراز شده مرحله کتبی، ملزم به کسب ۶۰ درصد نمره کل تراز شده آزمون هم است.

نمره مکتسبه در مرحله شفاهی، صرفا در صورت کسب حدنصاب حداقل ۶۰ درصد نمره تراز شده داوطلب در مرحله کتبی قابل محاسبه خواهد بود.

پذیرش و تعیین محل آموزش

متقاضیان تحصیل در رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی براساس نمره کل تراز شده مکتسبه داوطلبان آزمون پذرش مربوطه از بالاترن نمره کل تراز شده (براساس دو سوم آزمون کتبی و یک سوم آزمون شفاهی) صورت می گیرد.

تبصره ۱: در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از بین داوطلبان آزاد که نمره کل تراز شده مکتسبه آنها با یکدیگر برابر باشد، فردی که نمره آزمون کتبی و بالاتر باشد، در اولویت خواهد بود و در صورت مساوی بودن نمره آزمون کتبی تراز شده مربوطه، نمره کل آزمون دانشنامه تخصصی، ملاک پذیرش قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲: در مواردی که تعداد شرکت کنندگان در آزمون کتبی کمتر از کل ظرفیت اعلام شده در هر رشته باشد محل آموزش دستیاران پذیرفته شده توسط هیات ممتحنه مربوطه تعیین و توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی با رعایت سایر مقررات اعلام می شود.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدور احکام مأموریت آموزشی و سایر مسائل اداری مرتبط با افراد پذیرفته شده در این دوره از آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی بر عهده نخواهد داشت. پذیرفته شدگان ملزم به اجرا مفاد قانون در زمینه تعهدات محضری مندرج در دستورالعمل خواهند بود.

داوطلب پذیرفته شده موظف به تکمیل و ارائه فرم هیات مرکزی گزینش به همراه دیگر مدارک لازم جهت شروع دوره به دانشگاه محل آموزش خود است. (به غیر از اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی یا قطعی).

تعهدات پذیرفته شدگان در رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی

الف) تمام پذرفته شدگان آزمون پذرش دستیار فوق تخصصی به صورت آزاد و یا مشمولین پذیرش با استفاده از سهمیه ایثارگران (به غیر از مشمولان قانون برقراری عدالت آموزشی) ملزم به سپردن تعهد محضری عام به میزان برابر مدت تحصیل به نفع وزارت بهداشت هستند، تعهدنامه باید حداکثر تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲ تحویل دانشگاه محل آموزش شود.

توجه: جانبازانی که مستخدم دستگاه های اجرایی هستند و با استفاده از ماموریت آموزشی در دوره های دستیاری پذیرفته می شوند از تودیع سند تعهد محضری معاف هستند و لکن این معافت مانع از انجام سایر تعهدات از جمله تعهدات موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و قانون تأمین امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (آموزش رایگان) نمی شود.

ب) کارکنان رسمی سایر وزارتخانه ها، سازمانها و یا نهادها که با ماموریت آموزشی و یا مرخصی بدون حقوق بصورت داوطلب آزاد در آزمون شرکت کرده و مورد پذیرش قرار می گیرند. در صورت پذیرش ملزم به سپردن تعهد محضر خدمت خاص به میزان برابر مدت آموزش به محل استخدام خود هستند. این موضوع نافی انجام باقیمانده تعهدات ماموریت آموزشی اخذ شده نخواهد بود.

ج) مستخدمین و اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ملزم به سپردن تعهد محضر به میزان برابر طول دوره آموزشی مصوب به دانشگاه محل استخدام خود هستند. این موضوع نافی انجام باقیمانده تعهدات ماموریت آموزشی اخذ شده نخواهد بود.

د) سند تعهد محضری خدمت پذیرفته شدگان (با در نظر گرفتن شرایط پذیرش) مطابق مقررات باید در بدو شروع به آموزش به دانشگاه محل تحصیل ارائه شد. از آموزش افرادی که سند تعهد محضر را در موعد مقرر ارائه نکنند جلوگیری به عمل خواهد آمد.

هـ) تمام پذیرفته شدگان در قالب سهمیه بومی مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، ملزم به سپردن تعهد محضری به میزان سه برابر مدت آموزش، به منظور ارائه خدمت در مناطق محروم تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی مربوطه (محل تعهد) هستند.

دیدگاهتان را بنویسید